ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

  
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je fyzická osoba, Vojtech Križan Dolton, Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina, IČO: 17865522, DIČ: 1020530797, zapísanej v Živnostenskom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, pod číslom F/511/1992.
Aby boli vaše osobné údaje u nás v bezpečí, je pre nás dôležité. 
Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na naších stránkach www.dolton.sk, www.renta.at  www.dividendyexit.sk, www.dalsiprijem.eu, www.dalsiprijem.sk  sú spracovávané v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
Vaše osobné údaje
Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka  a na základe ktorej ste pre nás, ako fyzická osoba určiteľným subjektom. To znamená, že vás môžeme priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použitého identifikátora, alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, prípadne iné údaje špecifické pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, a môžu ich tvoriť aj informácie o využívaní služieb, či preferenciách fyzickej osoby.
Aké údaje uchovávame
Počas vašej návštevy na naších stránkach zaznamenávame  IP adresu, ktorú máte prideľenú vaším poskytovateľom internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho sa nan našej stránke zdržíte, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj a keďže sa jedná o váš online identifikátor, nakladáme s nimi so zvýšenou starostlivosťou.
Cookies
Používame cookies k tomu, aby sme vás neobťažovali obsahom, ktorý vás nezaujíma, zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru vaším potrebám. Cookies sa môžu použiť k tomu, aby sme zistili, či ste už naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme neboli schopní zistiť, čo vás zaujíma, čo sa vám viac páči a nevedeli by sme prispôsobiť naše informácie vaším potrebám.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na disk vo vašom počitači.  Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.

Na základe preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu sú návštevníci webu profilovaní, podľa ich záujmov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu iba tie emaily, o ktorých obsah ste už prejavili záujem a nebudete zaťažovaní informáciami, ktoré sú mimo váš záujem. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: dc.dolton@gmail.com a v lehote kratšej ako 1 mesiac od doručenia námietky, sa s ňou vysporiadame. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa deje hlavne vo vašom záujme, a iba na základe záujmu o produkty a nie na základe osobných údajov. Účelom je, aby ste od nás dostávali iba relevantné informácie.
Ďalšie osobné údaje
Vaše osobné údaje zadávate do rozličných formulárov na naších stránkach: Registračné formuláre, objednávkové formuláre, video formuláre, prístupy do členských sekcii, webinárov a pod.
Najčastejšie uchovávame krstné meno a emailovú adresu. Okrem toho to môže byť adresa, telefónne číslo, história realizovaných objednávok, prípadne číslo bankového účtu pre identifikáciu platby v prípade, že si objednávate tovar, alebo službu. Vaše osobné údaje sú používané na konkretizované účely uvedené v týchto zásadách a to iba v nevyhnutnom rozsahu. 

V podstate sa jedná o zhromažďovanie osobných údajov a ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu, alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Na základe týchto údajov vám dokážeme poskytnúť kvalitnejšie služby, ktoré vám môžu pomôcť na podklade kvalitných informácií zlepšiť vašu situáciu.
Na aké účely a na akom právnom základe tieto informácie používame
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je fyzická osoba, Vojtech Križan Dolton, Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina, IČO: 17865522, DIČ: 1020530797, zapísanej v Živnostenskom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, pod číslom F/511/1992.
K zberu osobných údajov dochádza na stránkach www.dolton.sk, na www.renta.at na www.dividendyexit.sk na  www.dalsiprijem.eu a na www.dalsiprijem.sk.
Slúžia k tomu jednotlivé objednávkové formuláre na online produkty a predaj tovaru a služieb uvedených na menovaných webových stránkach.  Podľa účelu sa delia do jednotlivých skupín:
Objednávkový formulár na odoslanie platených online produktov, ebookov, PDF a iných dokumentov, služieb a tovaru:
titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, trvalého pobytu, tel. číslo (v prípade FO a podnikateľa tiež IČO, DIČ a IČ DPH), za účelom tvorby faktúry a súvisiacich dokladov pre vás, kde právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, účtovných predpisov, z občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu -  na účel starostlivosti o vás ako zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka, kde právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu za jeho peniaze;
e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (vstup do online kurzu), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurzoch, doručenie dodatočných informácií, návodov či postupov, kde právnym základom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy;
e-mail – doručovanie reklamných a marketingových informáciií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli zákazníkovi dodané na základe jeho záujmu, a právnym základom prevádzkovateľa je dodať zákazníkovi čo najvyššiu hodnotu a udržať prejavenú dôveru;
mobilné tf. číslo – za účelom informovania o stave objednávky, operatívne dohodnutie termínu a času v prípade požiadavky osobnej konzultácie, platenej služby, či VIP starostlivosti, kde oprávneným záujmom je dodať zákazníkovi najvyšiu hodnotu za jeho peniaze;
platobné údaje – technické zabezpečenie platby, kde právnym základom je plnenie zmluvy uzavretej online;
 
Odporúčania na produkty na webstránkach
Vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme iba na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že akékoľvek citlivé údaje nezverejníme bez vášho výslovného súhlasu.
Komentáre na našich webových stránkach
Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla „pridať komentár“ súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, gravatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a komentár vymazať.
Ak dlho vaše osobné údaje uchovávame
Vaše osobné údaje uchovávame podľa zákona, v závislosti na účele, pre ktorý osobné údaje spracovávame, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte. Vaše osobné údaje uchovávame minimálne počas trvania zmluvy.
V niektorých prípadoch sme nútení uchovávať vaše osobné údaje v súlade so zákonmi (Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii výnosov z trestnej činnosti atď.) to je spravidla po dobu 10 rokov.

Bezpečnosť
Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť povinnosti z neho vyplývajúce.
Ak je pre spracovanie osobných údajov požadovaný Váš súhlas, nebudeme si súhlas nijako vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie služby predaja tovaru alebo povinnosti nám stanovené.

S vašími osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Ochrana osobných údajov, ochrana súkromia a práv každého jednotlivca je jednou zo základných hodnôt, ktoré dodržiavame.
Naše webové stránky sú vybavené bezpečnostným protokolom https://; používame profesionálne antivirové software; platba za produkty prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o vás, ktoré uchovávame sú zabezpečené heslom a šifrovaním.
Aj naši zamestnanci si plne uvedomujú hodnotu a citlivosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do kontaktu a s ktorými pracujú. Sú si plne vedomí škody, ktorá môže prezradenie, zničenie alebo pozmenenie týchto údajov spôsobiť každému jednému majiteľovi týchto údajov.
Vojtech Križan DOLTON a každý zamestnanec tejto firmy sa osobne zaväzujú chrániť dôvernosť, dostupnosť a neporušenosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, pretože to považujú za vec svojej osobnej profesnej cti, bez ohľadu na to, či ho k tomu zaväzuje právny akt.
Osobné údaje, s ktorými naši zamestnanci niekedy prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, nikdy nezverejnia, nikomu neoprávnene neodovzdajú, nikdy ich nepozmenia alebo nezničia mimo rozsah stanovený náplňou práce. Každý náš zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby zabránil prezradeniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku.
To znamená, že dodržiavame bezpečnostné opatrenia informačnej bezpečnosti, chránime osobné údaje v listinnej podobe, všímame si svojho okolia a bez zbytočného omeškania oznámime akékoľvek podozrivé chovanie výpočtovej techniky, alebo tretích strán.

Osobné údaje v listinnej podobe sú navyše držané v uzamknutej skrini, v uzamykateľnej miestnosti vybavenej zabezpečovacím a kamerovým systémom.
Dbáme, aby bolo zaistené naplnenie práv subjektov osobných údajov.

 
Vaše práva
Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaná o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je fyzická osoba, Vojtech Križan Dolton, Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina, IČO: 17865522, DIČ: 1020530797, zapísané v Živnostenskom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, pod číslom F/511/1992.
Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame, ak chcete vedieť, ktoré údaje o vás uchovávame radi vám ich na požiadanie poskytneme v písomnej forme.
 Zároveň máte právo na opravu poskytnutých údajov, ich zmenu, či doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností  / neúplností.
Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov t.j. po poskytnutí plnenia zo spotrebiteľskej zmluvy a ukončení čerpania produktov cez prístupové heslá, máte „právo na zabudnutie“ čiže právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vaších osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie. Stačí keď kliknete na tlačidlo „odhlásiť“ v emailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: dc.dolton@gmail.com.
V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe budú vymazané. Rovnako budú vymazané, ak sa preukáže, že boli spracované nezákonne.
Právo na vymazanie vaších osobných údajov však nie je absolútne. To znamená, že ak vaše údaje potrebujeme na plnenie naších zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovné predpisy, a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia naších zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vaších osobných údajov a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov a to počas obdobia preverovania správnosti údajov;
alebo ak je spracovanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vaších právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť).
Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v naších systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

 
 Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vaších osobných údajov.
Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vyššie uvedených práv, vybavíme promptne, a v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenej žiadosti.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ.
V prípade, že budete mať akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov alebo výkonu vašich práv môžete  kontaktovať našich pracovníkov, ktorí sú pripravení poskytnúť vám písomný informačný servis alebo pomoc s plnením vašich práv.
Kontaktná osoba:
Vojtech Križan,  e-mail: dc.dolton@gmail.com.
Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od mjej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov)
 
Kto môže mať k vaším údajom prístup
Vaše osobné údaje sú postupované iba v rámci spoločnosti Vojtech Križan DOLTON.
Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy.  Ide najmä o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

Naši dodávatelia pre zaistenie logistiky (dodávka tovaru a služieb) – plnenie zmluvy.
Spoločnosť JABLOTRON s.r.o, pokiaľ sa jedná o plnenie zmlúv v oblasti zabezpečovacích systémov.
Naši partneri pre zaistenie kampaní, školení, registrácie, reklamácie a získanie spätnej väzby pre vylepšenie tovaru a služieb poskytovaných našim zákazníkom – oprávnený záujem (vylepšenie tovaru a služieb), Mioweb ako poskytovateľ platformy webovej stránky a Smartemailing ako automat emailových a marketingových kampaní, s ktorými máme uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu.
Audítorské spoločnosti – plnenie právnej povinnosti.
IT spoločnosti – na základe oprávneného záujmu. Jedná sa o servisné IT služby a prípadný prístup k osobným údajom v rámci správy IT systémov. Jedná sa o globálne spoločnosti ako Gdrive (cloudové služby), Google Analytics, Go Pay (platobná brána), s ktorými máme uzavreté sprostredkovateľské zmluvy v nimi navrhovanom znení – viac info o znení GDPR pravidiel naších sprostredkovateľov cez hypertextové odkazy:
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
https://www.smartemailing.cz/gdpr/gdpr-a-smartemaiing/
https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-ucinnost-od-1-3-2018?embed=
https://saas.konverzky.cz/

Orgány štátnej správy - daňové úrady, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, súdy, súdni exekútori a podobne - na základe plnenia právnej povinnosti.
Každý subjekt/tretia strana, ktorej Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom poskytujeme (pokiaľ sa nejedná o plnenie právnej povinnosti), má okrem iného:
Povinnosť chrániť osobné údaje
Povinnosť mlčanlivosti
Povinnosť spolupráce pri kontrole dodržiavania ustanovení GDPR
Nepredávame, neobchodujeme ani žiadným iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Niekedy na naších stránkach odkazujeme na služby a produkty trertích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. Našou snahou je udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na dc.dolton@gmail.com
 Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak zmeníme podmienky o ochrane osobných údajov, budú uverejnené na tejto stránke, spolu s  e-mailovým upozornením.
Tieto podmienky sú platné od 17.5.2018.
Dátum poslednej aktualizácie 22.8.2018

Kontakt
Vojtech Križan Dolton
Pri Celulózke 1582/46
010 01 Žilina
Slovakia

Web: www.dolton.sk
E-mail: dc.dolton@gmail.com
Tel: 0905440638

Konverzky.cz