Obchodné podmienky

 
I. Základné ustanovenia
 
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy,
kedy na jednej strane je spoločnosť :

Vojtech Križan - Dolton,
IČO 17865522, 
Pri Celulózke 1582/46
010 01 Žilina,
zapísaná v Živnostenskom registri Okresnéhoúradu v Žiline,
číslo živnostenského registra: 511-7836,
ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Dolton“)

Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.dolton.sk v sekcii "Kontakt" a v sekcií "O nás" “ .
(Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu, alebo predaja aj na stránke www.dolton.sk,
www.dolton-hobby.sk, www.dividendyexit.sk, www.dalsiprijem.sk a www.dalsiprijem.eu, pričom tieto obchodné podmienky platia rovnako, pre všetky tieto webové stránky.

a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom, (ďalej len „Kupujúci“).
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. 
  
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi. 
  
Podnikateľom sa rozumie:
·         osoba zapísaná v obchodnom registri,
·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí "Reklamačný poriadok" a dokument "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Daňový doklad faktúru obsahujúcu základné údaje podľa zákona, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry e-mailom. Kupujúci s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie pri objednávke.

      UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET:
    Na základe registracie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočniť objednávku tovaru, alebo služby.
 V prípade, že toto webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci urobiť objednávku aj bez registrácie priamo z webového rozhrania stránky, alebo obchodu.

     Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.  Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávke tovaru sú predávajúcim považované za správne.
    Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií  potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
     Kupující nie je  oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
     Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj uživateľský účet dlhšie než 1 rok       nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy  vyplývajúce (včetne obchodných podmienok).
    Kupující berie na vedomie, že užiívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 
II. Kúpna zmluva
 
1. Uzavretie kúpnej zmluvy  
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie. 

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Spoločnosť Dolton môže nezáväzne doporučiť kupujúcemu k vybraným tovarom súvisiace služby, ktoré môže kupujúci využiť, alebo odmietnuť.  
Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. 

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie. 
 
2. Dodanie predmetu kúpy
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. 

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby. 
Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou. 
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. 
Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca. 
Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení. 
Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu. 
S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného vo firme Dolton dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.
Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.
 
Osobitné pravidlá pri predobjednávke
V prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru iba predbežná. Výsledná cena tovaru sa môže líšiť. O zmene ceny bude Dolton Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po naskladnení tovaru vo firme Dolton. Prípadny rozdiel medzi uhradenou odhadovanou cenou a kúpnou cenou bude Doltonom vrátený, alebo Kupujúcim doplatený pred doručením tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť. Dolton si pri tovare, ktorý je možné predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť termín dodania. V prípade podstatnej zmeny termínu dodania (t.j. 14 dní) má Kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sa zmenili okolnosti, z ktorých vychádzal Dolton v okamihu predobjednávania tovaru Kupujúcim do takej miery, že na firmu Dolton nebude možné rozumne požadovať, aby bola predobjednávka viazaná, má Dolton právo predobjednávku zrušiť, a zároveň o tom informovať Kupujúceho.

Objednávka, alebo kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim, včetne obchodných podmienok, v elektronickej podobe 
a nie je prístupná.

 
III. Bezpečnosť a ochrana informácií
 
Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Dolton sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.
 
IV. Prevádzková doba
 
Objednávky cez internet, alebo osobný nákup v predajni Dolton:
Objednávky cez internet: Nepretržite
Osobný nákup Predajňa Dolton - Žilina na bráne 8684, Po - Pi: 9:00 - 11:00 a od 12.00 do17:00

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
 
V. Ceny
 
Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Dolton, je Dolton oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Dolton v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú napríklad nasledujúce:
- cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadnuje nákupnú cenu);
- u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic;
- zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie.
 

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. 
 
Dolton si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný. 
 
Ďalej si Dolton vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Spravidla ide o prípady, keď:
•    zľavový poukaz je použitý na iný tovar, či službu než pre ktorú bol určený;
•    zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, a to aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo vyslovene zakázané;
•    zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnu stanovenú cenu;

 
VI. Objednávanie

 
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. 
Objednávať je možné osobne v prevádzkach predávajúceho, alebo cez internetovú webovú stránku predávajúceho.
 
Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.
Dolton si ďalej vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ dôjde k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, hlavne ide o prípady, keď:
zľavový poukaz je použitý na iný tovar, ako bol určený;
zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že toto sčítanie nebolo vyslovene povolené;
zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť, a zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je firma Dolton oprávnená požadovať mimo iné bezdôvodné obohatenie.

 
VII. Odstúpenie od zmluvy

 
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ 
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu v časti Reklamačný poriadok. 

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: 
Vojtech Križan Dolton 
Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žilina
Tovar môže kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane nepoškodeného originálneho obalu, (za poškodenie sa nepovažuje jeho šetrné otvorenie), v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu Dolton, oznámiť osobne v predajni Dolton, Na bráne 10/8684 v Žiline, prípadne  oznámiť prostredníctvom telefonátu.
Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. chémia, kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení a v pôvodnej váhe označenej na výrobku.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. 
Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv: 
 
a) o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaji periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) o poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, (napr. PDF formáte doručenom na e-mail) ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa. Vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
m) v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol spotrebiteľom vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), tak v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. 

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto darčeky nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Dolton právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.
Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch uplatniť si práva z plnenia chyby.  

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
  
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že je predmetom kúpy tovar spojený so službou, nie je takéto odstúpenie od zmluvy vôbec možné. Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom berie Kupujúci na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o službu, alebo o to, o čo sa znížila hodnota tovaru. 
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Dolton si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Predávajúcemu vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov). 

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.dolton.sk
 

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru
Mimo prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tak, že Predávajúci Kupujúpcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje. Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, budeme mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Dolton.

 
VIII.  Platobné podmienky

 
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a.    platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
b.    platba vopred bankovým prevodom,
c.    platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
d.    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), pričom príslušná banka si automaticky zapamätá kupujúcim zadané údaje o platobnej karte kupujúceho pre budúce platby (zrušiť túto možnosť môže kupujúci emailom, zaslaným na email predávajúceho),
e.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
f.     platba na faktúru so splatnosťou (len pri osobitnej dohode),
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Dolton si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
V prípade platby platobnou kartou na pobočke je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.

 
IX. Dodacie podmienky

 
1. Spôsoby dodania
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
·         osobný odber
·         zasielanie prepravnou službou
·         zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu
.         zasielanie na zadanú emailovú adresu pri dodávke elektronického tovaru formou odkazu

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Dolton nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. 
Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.
 
2. Ostatné podmienky
V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Dolton alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Dolton, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom Predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 
X. Záručné podmienky
 
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 
XI. Záverečné ustanovenia

 
Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Dolton pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.
Kontaktnou e-mailovou adresou Dolton je dc.doltongmail.com. Dolton však odporúča kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára. 
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 20. 10. 2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
Poštovné poplatky, platby a doprava
 
I. Poštovné poplatky:
 
Objednávky do 100 € = poštovné a balné 5,80 € s DPH
Objednávky nad 100 € = ZDARMA!
Tieto podmienky platia pre dopravu na území SR.

 
II. Platby:
 
Objednávku je možné uhradiť:
·     na účet dodávateľa bankovým prevodom vopred 
·     dobierkou na pošte,
·     dobierkou do rúk kuriéra,
·     pomocou platobného portálu GoPay, prostredníctvom Internet bankingu alebo platobnými kartami.

 
III. Doprava:
 
Doprava tovaru je zabezpečená slovenskou poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou DPD. Kuriér vás vždy kontaktuje pred doručením tovaru a dohodne čas a miesto dodania v prípade, že sa v tom čase nenachádzate na mieste dodania vyplnenom v objednávke.
 
Ostatné informácie:
 
Objednávku z webovej stránky môžete uskutočniť aj telefonicky na čísle 0905 440638 alebo mailom na dc.dolton@gmail.com
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a.    platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
b.    platba vopred bankovým prevodom,
c.    platba prostredníctvom platobného terminálu  (platobnou kartou),
d.    platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line), 
e.    na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
f.     platba na faktúru so splatnosťou (len pri osobitnej dohode),
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Dolton si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 
Dodacie podmienky
 
1. Spôsoby dodania
Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
·         osobný odber
·         zasielanie prepravnou službou
·         zasielanie poštou na adresu či priamo na poštu
Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Dolton nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. 
 
2. Ostatné podmienky

 
V prípade osobného vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže Dolton alebo jeho zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu trestnej činnosti.  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Dolton, alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. 
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom Predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 
 
Reklamačný poriadok Vojtech Križan - DOLTON

 
Tento reklamačný poriadok je vypracovaný na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisovazákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 
I. Reklamácie - podmienky:
 
Pod reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len ,,tovaru´´).
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajcu a jeho kúpna cena bola kompletne zaplatená.
 
·      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na fyzický tovar na ktorom bola zistené poškodenie, alebo vada.
·      Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu
·     ak kupujúci používal tovar so zistenou vadou, ktorá mohla spôsobiť prehĺbenie tejto vady, alebo znehodnotenie tovaru, môže toto konanie byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.
 
·     Pri reklamovaní tovaru musí kupujúci predložiť predávajúcemu:
originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom,
reklamovaný tovar, v kompletnom stave, čistý a tak, ako bol dodaný predajcom, v pevnom najlepšie pôvodnom obale (krabici).
·     Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, pokiaľ nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.
·     Reklamáciu nie je možné uplatniť na nefyzický tovar, ktorý môže byť predmetom špekulácie. Jedná sa výlučne o duševné diela elektronického charakteru, najmä elektronické súbory na stiahnutie, ktoré sú dodávané kompletne v elektronickej forme, napríklad v PDF formáte,  sú kopírovateľné, čiže zákazník po ich obdržaní si môže vytvoriť ich kópiu a potom tovar špekulatívne pod zámienkou reklamácie  chcel vrátiť.

 
II. Záručná doba
 
Záručná doba nového tovaru je daná zákonom a činí 24 mesiacov. Jej doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Pri výpredaji poškodeného, alebo použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru. Rovnako predávajúci nezodpovedá za takú vadu tovaru, na ktorú kupujúceho upozornil a z toho dôvodu bola poskytnutá kupujúcemu zľava z kúpnej ceny.

 
III. Záruka sa vzťahuje na:
 
- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu používania, ošetrovania a údržby tovaru, s ktorým predávajúci oboznámil kupujúceho, alebo ktoré sú uvedené v návode na použite dodanom s tovarom.
 
IV. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
 
- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru, alebo materiálu z ktorého je tovar vyrobený,
- opotrebenia v dôsledku nedodržania účelu používania,
- opotrebenie v dôsledku nedodržania návodu na ošetrovanie a údržbu tovaru,
- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod.),
- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia slnka, alebo UV žiarenia, olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok.

 
V. Postup pri vybavovaní reklamácie
 
Predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári, alebo potvrdením papierového reklamačného formulára pri osobnom odovzdaní. Doba trvania vybavenia reklamácie je stanovená zákonom do 30 dní od podania reklamácie. Dňom podania reklamácie sa rozumie deň, kedy bolo prijatie reklamácie potvrdené predávajúcim. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu prostrednctvom e-mailu potvrdenie o reklamácii (reklamačný lístok), t. zn. o tom, že predávaný tovar reklamoval a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie v celom rozsahu.

 
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:
• odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 
Spôsoby vybavenia reklamácie závisia od charakteru reklamovanej vady (vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a riadia sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol normálne používať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci, ak ide o opätovné vyskytnutie vád alebo väčší počet vád, pre ktoré nemôže kupujúci vec riadne užívať.  (Napr. vyskytnutie rovnakej vady po jej minimálne dvoch predchádzajúcich opravách v rámci reklamácie).
Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mu vybavenie reklamácie bolo oznámené. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v reklamačnom formulári.

Konverzky.cz